top of page

KÖPVILLKOR

 

1. Om Korvbyrån AB

Appen och/eller e-handelsplatsen Korvbyrån (”Appen/E-handelsplatsen”) tillhandahålls av Korvbyrån

AB med organisationsnummer 559378–9117 (”Säljaren”, ”vi”, eller ”oss”). Om du vill kontakta oss

hittar du kontaktinformation under punkt 12 nedan.

2. Om köpvillkoren och köp via Appen/E-handelsplatsen

Dessa köpvillkor gäller vid beställning och köp av produkter och tjänster via Appen/E-handelsplatsen .

Avtal om köp initieras via Appen/E-handelsplatsen och ska anses ingånget när vi har bekräftat din

beställning i orderbekräftelse eller, om detta sker tidigare, när du har påbörjat användning av en

beställd tjänst.

3. Priser och produkter

Priser för produkter och tjänster anges inklusive moms i angiven valuta. I kassan presenteras det

totala priset, inklusive alla avgifter såsom fraktavgift, expeditionsavgift och liknande.

Vi har som mål att alltid hålla Appen/E-handelsplatsen uppdaterad vid eventuella förändringar i

produktutbudet, men vi reserverar oss för att vissa produkter kan vara slut i lager. Vi eftersträvar att

alla priser och produktbeskrivningar i Appen/E-handelsplatsen är helt korrekta men, reserverar oss för

eventuella fel.

4. Beställning

Beställning görs i Appen/E-handelsplatsen. Vid beställning ska mailadress, namn och telefonnummer

anges. All personinformation som anges vid beställning ska vara korrekt och avse den som beställer

produkterna. Vi ansvarar inte för utebliven leverans till följd av att otillräcklig eller felaktig information

har lämnats vid beställningen. Alla dina beställningar finns under Historik i Appen alt på mail för E-

handelsplatsen.

5. Betalning

I kassan presenteras de betalmetoder som är tillgängliga för respektive produkt eller tjänst. Betalning

sker genom kortbetalning, Swish eller på annat sätt i enlighet med de köp- och betalningsvillkor som

gäller för respektive betalningsmetod och som anges i samband med köpet. Kvitto skickas elektroniskt

till din angivna e-post.

Kortbetalning

Vi accepterar betalning med Visa, MasterCard och American Express. Debitering av ditt betalkort sker

direkt.

Betalning med kort förutsätter att kunden registrerar ett eller flera betalkort eller annat betalmedel

genom att ange kortinformationen i Appen/E-handelsplatsen. För betalkort ska kortnummer,

utgångsdatum och säkerhetskod/CVV-kod registreras.

Betalning med Swish

Vi accepterar betalning med Swish. Debitering sker direkt på det till Swish knutna telefonnummer som

anges vid betalning. Vid betalning med Swish ombeds man öppna appen för Swish samt legitimera sig

med e-identitet.

6. Orderbekräftelse och leverans

När vi mottagit din beställning bekräftar vi detta direkt i Appen/E-handelsplatsen. När din beställning är

bekräftad och redo för leverans för du en orderbekräftelse i Appen/E-handelsplatsen.

Tillgängliga leveransalternativ presenteras i kassan, du väljer själv leveransalternativ när du lägger din

beställning.

7. Avbeställning (ångerrätt)

När du handlar via Appen/E-handelsplatsen har du enligt distansavtalslagen rätt att frånträda

beställningen (ångerrätt) genom att meddela oss detta inom 14 dagar. Vid köp av tjänsten räknas

fristen från beställningen och vid köp av vara från det att du mottagit varan. Vi återbetalar då de

 

avgifter du har betalat för den aktuella produkten eller tjänsten. Du får själv betala returkostnaden när

varan skickas tillbaka.

Ångerrätten gäller endast under förutsättning att (i) produkten returneras i oskadat skick, eller (ii) att vi

inte har påbörjat leveransen av den tjänst för vilken du vill frånträda en beställning. Observera att

försäljning av mat inte omfattas av ångerrätt. Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och

tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida, där också blanketter för

utövande av ångerrätt finns tillgängliga.

8. Produktgarantier

Vi lämnar inga garantier på de produkter som du köper och beställer från oss, men du har alltid rätt att

reklamera felaktig produkt inom tre år från ditt inköp (se punkt 9 ). I den utsträckning som tillverkare av

en produkt lämnar garantier gäller givetvis sådana garantier för produkten.

9. Reklamation

När du får dina produkter är det viktigt att du kontrollerar så de inte är skadade eller felaktiga. Om du

anser att en levererad produkt eller tjänst är felaktig ska du inom skälig tid reklamera produkten eller

tjänsten genom att kontakta oss. Vi undersöker då reklamationen och meddelar om vi kan godta

reklamationen och i sådana fall hur vi avhjälper felet, t.ex. genom omleverans, prisavdrag eller

återbetalning. En eventuell återbetalning genomförs så snart som möjligt och senast inom 30 dagar

från den dag reklamationen slutbehandlats.

10. Immateriella rättigheter

Din användning av Appen/E-handelsplatsen innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella

rättigheter överlåts till dig. Du får inte använda, kopiera, ändra eller på̊ annat sätt hantera programvara

eller annat material som hör till oss eller våra samarbetspartners (till exempel, men inte uteslutande,

information och bilder som görs tillgängliga via Appen/E-handelsplatsen) inte heller överlåta eller

upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan.

11. Personuppgiftsbehandling

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Säljbolaget att behandla dina

personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande

personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår

integritetspolicy.

12. Kontakt & Kundtjänst

Om du vill komma i kontakt med oss når du oss enligt följande:

Korvbyrån AB

Kungsholms strand 163, 112 48 Stockholm

korvbyran@gmail.com

13. Force Majeure

Vi är inte ansvariga för skada eller bristande fullgörelse till följd av strejk, eldsvåda,

myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i

allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför vår kontroll och som vi skäligen

inte förväntas räkna med och vars följder vi inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Om en

omständighet i enlighet med denna punkt 13 kvarstår under en period som överstiger 1 månad har

part rätt att med omedelbar verkan säga upp avtal om köp vars fullgörande förhindras av sådan

omständighet.

14. Generell ansvarsbegränsning

Vårt ansvar för levererade produkter och tjänster förutsätter att de används på avsett sätt. Vårt övriga

ansvar för skador som kan uppstå till följd av fel i produkter och tjänster som vi levererar är begränsat

till vad som följer av tillämplig tvingande lagstiftning. Såvida inte tvingande lag föreskriver något annat

ansvarar vi inte i något fall för indirekt skada eller förlust, och vår ersättningsskyldighet i förhållande till

dig är, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger, begränsad till den ersättning du erlagt för

berörd produkt eller tjänst.

För att vara berättigad till eventuell ersättning för skada ska din begäran om ersättning framställas

inom skälig tid från det att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts.

 

15. Ändring av avtalsvillkor

Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan ändra dessa allmänna villkor. För genomfört köp gäller

alltid de villkor som har godkänts och accepterats av dig i samband med aktuellt köp.

16. Tvister och tillämplig lag

Tvist avseende giltighet, tolkning och tillämpning av dessa köpvillkor ska i första hand avgöras genom

förhandling mellan Säljbolaget och dig som kund. Om sådana förhandlingar inte leder till att tvisten

avgörs kan tvisten på din begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Tvisten kan även

prövas av allmän domstol varvid svensk rätt ska tillämpas.

bottom of page